اویل کولر ( oil cooler ) » مبدل سازان البرز

اویل کولر ( oil cooler )

 دو نوع اصلی از کولر روغن ساخته شده وجود دارد
     صفحات و فین
     لوله و فین
 
 
 
اویل کولر ( oil cooler )
اویل کولر ( oil cooler )
اویل کولر ( oil cooler )
اویل کولر ( oil cooler )